คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเสถียร มัธยมนันทน์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.ประวิน ชัยวงค์ษา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางเย็นใจ รังวิเศษ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางชไมพร ศรีสว่างวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุปัน โคตรรุชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพรหมพัฒน์ หาญสินธุ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุหรือองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชิน แสงนาฮาย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุหรือองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายโชคชัย ชื่นวัฒนา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุพงษ์ ภูริพันธุ์ภิญโญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสมหวัง อาทิตย์ตั้ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผูแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอุทัย อุปนิ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมนูญ พิมพ์สิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางกัลยา ก้องจิราภาส
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสรเดช วันนู
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :