คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเสถียร มัธยมนันทน์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางชไมพร ศรีสว่างวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทยา ศรีษะบงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุพงษ์ ภูริพันธุ์ภิญโญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางรัชนีวัลย์ คงมั่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเทพนิมิตร อุปนิ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้เเทนพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กรศาสนาอื่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอลิคาน ประทาน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้เเทนพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กรศาสนาอื่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางประคองทรัพย์ วิภาธนกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางวัชราภรณ์ แสงฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพรหมพัฒน์ หาญสินธุ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมนูญ พิมพ์สิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายภูวนาท บัณฑิโต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางกัลยา ก้องจิราภาส
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุรางค์รัตน์ ตรีเหรา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :