กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายธงชัย บูรณะวัฒน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอภิวัฒน์ ศรีกำพล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางบุญมา ศรีกำพล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางแจ่มใส วรรณสา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นายวิรัตน์ ภูมิสาตร์
ครู คศ.1

นางสาวรัชชุดา กาฬหว้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6