กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายธงชัย บูรณะวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอภิวัฒน์ ศรีกำพล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางบุญมา ศรีกำพล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางแจ่มใส วรรณสา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5