กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธงชัย บูรณะวัฒน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอภิวัฒน์ ศรีกำพล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางบุญมา ศรีกำพล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางแจ่มใส วรรณสา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นายวิรัตน์ ภูมิสาตร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัชชุดา กาฬหว้า
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6