กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธงชัย บูรณะวัฒน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอภิวัฒน์ ศรีกำพล
ครู คศ.3

นางบุญมา ศรีกำพล
ครู คศ.3

นางแจ่มใส วรรณสา
ครู คศ.3

นายวิรัตน์ ภูมิสาตร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัชชุดา กาฬหว้า
ครูผู้ช่วย