กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจงกลนี บูระวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุรางค์ บุญนาดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางประพร โชติพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอนันต์ พลเยี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรพรรณ แก้วนิสสัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสกาวเดือน ผ่านจังหาร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริพร ทับทิม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธัญรดี บูรณปัณณพร
ครูชำนาญการ