กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจงกลนี บูระวัฒน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุรางค์ บุญนาดี
ครู คศ.3

นางประพร โชติพงษ์
ครู คศ.3

นายอนันต์ พลเยี่ยม
ครู คศ.3

นางพรพรรณ แก้วนิสสัย
ครู คศ.3

นางสกาวเดือน ผ่านจังหาร
ครู คศ.3

นางศิริพร ทับทิม
ครู คศ.3