กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจงกลนี บูระวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอนันต์ พลเยี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรพรรณ แก้วนิสสัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสกาวเดือน ผ่านจังหาร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริพร ทับทิม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธัญรดี บูรณปัณณพร
ครูชำนาญการ