กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางทองหลาง รุ่งแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางพัฒนา ถวิลการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวไพจิตร รัตนศรีหา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายชัยยะ พรมพิศ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางอรลภัส ชาญชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นายวิรัตน์ ภูมิสาตร์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวรัชชุดา กาฬหว้า
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6