กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพัฒนา ถวิลการ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวไพจิตร รัตนศรีหา
ครู คศ.3

นางอรลภัส ชาญชัย
ครู คศ.3

นางทองหลาง รุ่งแสง
ครู คศ.3

นายชัยยะ พรมพิศ
ครู คศ.3