ปฐมวัย

นางเสาวนีย์ ขานโส
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางวราภรณ์ โชควัฒนพรชัย
ครู คศ.3

นางภิญญลักษณ์ หาญสินธุ์
ครู คศ.3

นางบัวทอง บุญมี
ครู คศ.3