ปฐมวัย

นางเสาวนี ขานโส
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางวราภรณ์ โชควัฒนพรชัย
ครู คศ.3

นางภิญญลักษณ์ หาญสินธุ์
ครู คศ.3

นางอุไรวรรณ อุทรักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวบุษรินทร์ กุลศิริ
ครูอัตราจ้าง