ปฐมวัย

นางเสาวนี ขานโส
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าปฐมวัย

นางวราภรณ์ โชควัฒนพรชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุไรวรรณ อุทรักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวบุษรินทร์ กุลศิริ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปิยวรรณ แย้มไสย์
ครูอัตราจ้าง