ปฐมวัย

นางเสาวนี ขานโส
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าปฐมวัย

นางวราภรณ์ โชควัฒนพรชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางภิญญลักษณ์ หาญสินธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุไรวรรณ อุทรักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนฤมล ศรีเมือง
พนักงานราชการ

นางสาวบุษรินทร์ กุลศิริ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปิยวรรณ แย้มไสย์
ครูอัตราจ้าง