ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

   ประวัติโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)

       โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2456  สมัยหลวงประเวทย์  อุธรณ์ขันธ์ (ลี  มัธยมนันท์)  เป็นนายอำเภอ  โดยใช้ศาลาวัดทุ่งบัวขาวเป็นสถานที่เรียนมีชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลบัวขาว 1 (วัดทุ่งบัวขาว)  ได้มีการปรับปรุงพัฒนา เปลี่ยนแปลงมาโดยลำดับดังนี้

              พ.ศ.  2461  ได้รับการยกฐานะเป็นโรงเรียนรัฐบาล

              พ.ศ.  2464  ทางราชการได้ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา และโอนเป็นโรงเรียนประชาบาล  อาศัยศาลาวัดทุ่งบัวขาว  ปัจจุบัน คือ วัดบุณฑริกกาวาส  เป็นสถานที่เรียน

              พ.ศ.  2483  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  2  ชั้น  12  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลังโดยใช้บริเวณที่ตั้งของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน 
มีเนื้อที่  14  ไร่  50  ตารางวา เมื่อสร้างเสร็จได้ย้าย
จากวัดทุ่งบัวขาวมาอยู่ที่ราชพัสดุ  และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนกุฉินารายณ์ทวีวิทย์

              พ.ศ.  2500  ได้รับเงินบริจาคจากสมาชิกคุรุสภาทั่วประเทศ  บริจาคเงินรายได้คนละ  1  วันของรายได้สมาชิกพึงได้  มาสร้างอาคารเรียนแบบตึกชั้นเดียว  จากนั้นจึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)

              พ.ศ.  2512  ได้รับงบประมาณ  240,000  บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  008  ขนาด 6  ห้องเรียน ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของโรงเรียน และได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างเมื่อปี  พ.ศ.  2515

              พ.ศ.  2521  ได้รับงบประมาณ  360,000  บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป. 1  ขนาด 4  ห้องเรียน และได้รับเงินงบประมาณต่อเติมชั้นล่างอีก  182,000  บาท

              พ.ศ.  2527  ได้รับงบประมาณ  1,300,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105 จำนวน  1  หลัง  12  ห้องเรียน

      พ.ศ.  2528  ได้รับงบประมาณ  1,340,000  บาท  ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.206

      พ.ศ.  2535  ได้รับงบประมาณ  1,780,000  บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  10จำนวน  1  หลัง  8  ห้องเรียน

      พ.ศ.  2538  ได้รับงบประมาณ  1,640,000  บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  105จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน  ไต้ถุนสูง  แล้วต่อเติมด้านล่าง  4  ห้องเรียน  ภายหลัง

                 พ.ศ. 2555   ได้รับงบประมาณ 2,000,000 บาท จากคุณวิทยาธร บุญไกรสร  สร้างอาคารเรียนปฐมวัย จำนวน  ห้องเรียน ห้องประชุม 1 ห้อง

      ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  5  หมู่ที่  1  ตำบลบัวขาว  อำเภอกุฉินารายณ์   จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาจำนวน  42 ห้องเรียน  แยกเป็น  ระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 -  3 จำนวน  6  ห้องเรียน  ระดับประถมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 -  6  จำนวน  36  ห้องเรียน  โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และได้รับความเชื่อถือจากผู้ปกครอง  ชุมชนเป็นอย่างดี  ปัจจุบัน มี นางสาวสุรางค์รัตน์  ตรีเหรา  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 3 คน ประกอบด้วย นางกานต์ทิตา  ปัตถาทุม,  นายเกียรติศักดิ์  วงษ์ศรีญาและนายอำนาจ  ธารบุญ