ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :