ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายธงชัย บูระวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางจงกลนี บูระวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายอภิวัฒน์ ศรีกำพล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวธณีนุต พลกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางแจ่มใส วรรณสา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางอรลภัส ชาญชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวรัชชุดา กาฬหว้า
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6