ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายธงชัย บูระวัฒน์
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางจงกลนี บูระวัฒน์
ครู คศ.3

นายอภิวัฒน์ ศรีกำพล
ครู คศ.3

นายเดชา พันธะไชย
ครู คศ.3

นางแจ่มใส วรรณสา
ครู คศ.3

นางสาวทัศนีย์ อนันตภูมิ
ครู คศ.3

นางสาวธนีนุต พลกุล
ครู คศ.3

นางสาวรัชชุดา กาฬหว้า
ครูผู้ช่วย