ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายธงชัย บูระวัฒน์
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางจงกลนี บูระวัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายอภิวัฒน์ ศรีกำพล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายเดชา พันธะไชย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางแจ่มใส วรรณสา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวทัศนีย์ อนันตภูมิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวธนีนุต พลกุล
ครู คศ.3

นางสาวรัชชุดา กาฬหว้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6