คณะผู้บริหาร

ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกานต์ทิตา ปัตถาทุม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเกียรติศักดิ์ วงษ์ศรีญา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอำนาจ ธารบุญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา