พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ
 
  1.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ทุกกลุ่มประสบการณ์          

                   2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้กับผู้เรียน

                   3.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

                   4.  จัดภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

                   5.  ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา