ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 61 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
30 มี.ค. 61 สั่งปิดเรียนภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2560
22 มี.ค. 61 มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560
21 มี.ค. 61 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
12 มี.ค. 61 ถึง 16 มี.ค. 61 สอบวัดผลประเมินผลนักเรียนปลายปี 2560
07 มี.ค. 61 ถึง 11 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
28 ก.พ. 61 ถึง 04 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนก่อนประถม ประจำปีการศึกษา 2561
31 มี.ค. 60 สั่งปิดเรียนภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2559
29 มี.ค. 60 มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
15 มี.ค. 60 กิจกรรมบัณฑิตน้อย
18 พ.ค. 59 สอบแข่งขันและจัดห้องเรียนอัจฉริยะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
16 พ.ค. 59 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
15 พ.ค. 59 ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐)
14 พ.ค. 59 ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู๒๕๐๐) เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป