กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายพิทยา ศรีษะบงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางภัทริยา อุทโท
ครู คศ.3

นางวยุรี วรรณทะมาศ
ครู คศ.3

นางสาวธณีนุต พลกุล
ครู คศ.3

นางอนงค์ โภคาสมบัติ
ครู คศ.3

นางสาวกรองแก้ว อ้วนล่ำ
ครูอัตราจ้าง