กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายพิทยา ศรีษะบงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางภัทริยา อุทโท
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวยุรี วรรณทะมาศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธณีนุต พลกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอนงค์ โภคาสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัชนี รัตน์ถา
ครูชำนาญการพิเศษ