ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายประชารมย์ เพริดพราว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางอนงค์ โภคาสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสิริกร ยอดยศ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางหยาดอรุณ เพริดพราว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางศิริพร ทับทิม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางปริตตา ทะแสนฮด
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3