ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสุรัสวดี เครือสา
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางดอกฟ้า ไชยขันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสกาวเดือน ผ่านจังหาร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางวาสนา อุ่นหลัง
ครู คศ.3

นางอรอุมา กุไรรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางปานจันทร์ สุระเสียง
ครู คศ.3

นางบัวทอง บุญมี
ครู คศ.3