ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสุรัสวดี เครือสา
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางเย็นใจ รังวิเศษ
ครู คศ.3

นายเกรียงศักดิ์ พงษ์สุวรรณ
ครู คศ.3

นางดอกฟ้า ไชยขันธ์
ครู คศ.3

นางสกาวเดือน ผ่านจังหาร
ครู คศ.3

นางวาสนา อุ่นหลัง
ครู คศ.3

นางอรอุมา กุไรรัตน์
ครู คศ.3

นางปานจันทร์ สุระเสียง
ครู คศ.3