ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสุรัสวดี เครือสา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางดอกฟ้า ไชยขันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางวาสนา อุ่นหลัง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางอรอุมา กุไรรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางปานจันทร์ สุระเสียง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางบัวทอง บุญมี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นายกัมปนาท นนท์จุมจัง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6