วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์
          โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชุมชนมีส่วนร่วม จัดภูมิทัศน์เอื้อต่อการเรียนรู้
 
ปรัชญา : ศึกษาดี  มีความรู้  คู่คุณธรรม