ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางภัทริยา อุทโท
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางประพร โชติพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางรื่นฤดี โสภา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางทองหลาง รุ่งแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวพจมาลย์ ศรีพลอย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายวิรัตน์ ภูมิสาตร์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2