ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางรำไพ ธวบุรี
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางภัทริยา อุทโท
ครู คศ.3

นางรื่นฤดี โสภา
ครู คศ.3

นางทองหลาง รุ่งแสง
ครู คศ.3

นางประพร โชติพงษ์
ครู คศ.3

นางสาวพจมาลย์ ศรีพลอย
ครู คศ.2

นางอรลภัส ชาญชัย
ครู คศ.3

นายชัยยะ พรมพิศ
ครู คศ.3