ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางภัทริยา อุทโท
ครู คศ.3

น.ส.กุหลาบ อุบลเวช
ครู คศ.3

นางรื่นฤดี โสภา
ครู คศ.3

นางทองหลาง รุ่งแสง
ครู คศ.3

นางประพร โชติพงษ์
ครู คศ.3

นางสาวพจมาลย์ ศรีพลอย
ครู คศ.2

นางอรลภัส ชาญชัย
ครู คศ.3

นายชัยยะ พรมพิศ
ครู คศ.3