กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นวลจันทร์ สายสวรรค์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

กุหลาบ อุบลเวช
ครูชำนาญการพิเศษ