กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นวลจันทร์ สายสวรรค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ดรุณี มละมาลย์
ครู คศ.3

เย็นใจ รังวิเศษ
ครู คศ.3

กุหลาบ อุบลเวช
ครู คศ.3