ครูสายชั้นอัจฉริยะ

นางพัฒนา ถวิลการ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าครูสายชั้นอัจฉริยะ

นางสาวกุหลาบ อุบลเวช
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพิทยา ศรีษะบงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุญมา ศรีกำพล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวรัตนากร วรรณพราหมณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสกาวเดือน ผ่านจังหาร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวทัศนีย์ อนันตภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายชัยยะ พรมพิศ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวณัฐธิดา พรมคำบุตร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกรองแก้ว อ้วนล่ำ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุวรรณี ศรีเเนน
ครูอัตราจ้าง

นายสหวัฒน์ ผ่องศาลา
ครูอัตราจ้าง

นายศุภกร หาญกุล
ครูอัตราจ้าง