ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางละไม วานิชสุจิต
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางพรพรรณ แก้วนิสสัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางวยุรี วรรณทะมาศ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางธัญรดี บูรณปัณณพร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวมุกธิดา สิงห์สู่ถ้ำ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวนภาวรรณ แสนพาน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4