ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสุพรรณี อิ้งจะนิล
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางพรพรรณ แก้วนิสสัย
ครู คศ.3

นางละไม วานิชสุจิต
ครู คศ.3

นางประครองศรี มูลทา
ครู คศ.3

นางสาวรัตนากร วรรณพราหม
ครู คศ.3

นางอนงค์ โภคาสมบัติ
ครู คศ.3

นางวยุรี วรรณทะมาศ
ครู คศ.3

นางสาวดรุณี มละมาตย์
ครู คศ.3