ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางอนงค์ โภคาสมบัติ
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางพรพรรณ แก้วนิสสัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางละไม วานิชสุจิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวรัตนากร วรรณพราหม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางวยุรี วรรณทะมาศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาววนัชพร ศรีกำพล
ครูอัตราจ้าง