ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสุรางค์ บุญนาดี
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายอนันต์ พลเยี่ยม
ครู คศ.3

นางสาวไพจิตร รัตนศรีหา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายพิทยา ศรีษะบงค์
ครู คศ.3

นางนวลจันทร์ สายสวรรค์
ครู คศ.3

นางฐิติกุล ชัยวงค์ษา
ครู คศ.3

นางพัฒนา ถวิลการ
ครู คศ.3

นายศุภวัชญ์ บุญมี
ครู คศ.3

นายวิรัตน์ ภูมิสาตร์
ครู คศ.1