ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายอนันต์ พลเยี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวไพจิตร รัตนศรีหา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายศุภวัชญ์ บุญมี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางฐิติกุล ชัยวงค์ษา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางนวลจันทร์ สายสวรรค์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางรัชนี รัตน์ถา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวอรนภา วิเศษศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4