คณะผู้บริหาร

ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา