คณะผู้บริหาร

นายปรีชา วรรณทอง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ปาริชาติ ยุระพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน