กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอภิวัฒน์ ศรีกำพล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรื่นฤดี โสภา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทัศนีย์ อนันตภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางหยาดอรุณ เพริดพราว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพจมาลย์ ศรีพลอย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางฐิติกุล ชัยวงค์ษา
ครูชำนาญการพิเศษ