กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอภิวัฒน์ ศรีกำพล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรื่นฤดี โสภา
ครู คศ.3

นางสาวทัศนีย์ อนันตภูมิ
ครู คศ.2

นางหยาดอรุณ เพริดพราว
ครู คศ.2

นางสาวพจมาลย์ ศรีพลอย
ครู คศ.2

นางฐิติกุล ชัยวงค์ษา
ครู คศ.3