ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
Best-Practice-การปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ :นางสาวทัศนีย์ อนัตภูมิ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.42 KB 79
รายชื่อนักเรียน ชั้น/ห้อง2563/1(ข้อมูล 24/07/2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 426.95 KB 66
SAR ปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 51
รายชื่อนักเรียน ชั้น/ห้อง2563/1(ข้อมูล 09/06/2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 428.38 KB 118
รายชื่อนักเรียนอนุบาล63/1 Word Document ขนาดไฟล์ 81.58 KB 72
รายชื่อนักเรียน ชั้น/ห้อง2563/1(ข้อมูล 26/05/2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 427.15 KB 88
SAR61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 996.48 KB 53
รายชื่อนักเรียนอนุบาล 2563/1(ข้อมูล 8/05/2563) Word Document ขนาดไฟล์ 58.36 KB 71
รายชื่อนักเรียนป.1-6 ปีการศึกษา2563/1(ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค.63) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 366.15 KB 207
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 219
ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6 73
แบบฟอร์มขอระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1)กรณีสูญหาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 546.62 KB 67
แบบคำร้องขอใบรับรองผลการเรียน(ปพ.7) Word Document ขนาดไฟล์ 28.22 KB 86
แบบฟอร์มขอย้ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 65
แบบฟอร์มสมัครเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 112.5 KB 447
รายชื่อนักเรียน 2562/2 ข้อมูล 10/11/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 201.36 KB 226
รายชื่อศิษย์เก่า Word Document ขนาดไฟล์ 282 KB 109
น้ำหนัก ส่วนสูงนักเรียน 2562/1(ข้อมูล12/07/2562) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 120.21 KB 141
ฟอร์ม ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 165.5 KB 120
รายชื่อนักเรียนอนุบาล 2562/1(ข้อมูล 24/06/2562) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 167.43 KB 139
รายชื่อนักเรียน 2562/1(ข้อมูล 24/06/2562) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 592.44 KB 169
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500) ปีการศึกษา2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.03 MB 234
ข้อมูลนักเรียน 2562/1(ณ วันที่ 10-06-62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 100.86 KB 169
รายชื่อ-เลขประจำตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2562(ณ วันที่ 10-05-62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 211.99 KB 208
รายชื่อ-เลขประจำตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2562(ณ วันที่ 10-05-62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 217.84 KB 166
รายชื่อ-เลขประจำตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2562(ณ วันที่ 10-05-62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 148.26 KB 174
รายชื่อ-เลขประจำตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2562(ณ วันที่ 10-05-62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 139.48 KB 149
รายชื่อ-เลขประจำตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2562(ณ วันที่ 10-05-62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 152.58 KB 189
รายชื่อ-เลขประจำตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2562(ณ วันที่ 10-05-62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 153.94 KB 218
รายชื่อ-เลขประจำตัวนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2562(ณ วันที่ 10-05-62) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.29 MB 115
รายชื่อ-เลขประจำตัวนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2562(ณ วันที่ 7-05-62) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.26 MB 115
รายชื่อ-เลขประจำตัวนักเรียนชั้นอนุบาล/2562(ณ วันที่ 7-05-62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.61 KB 117
ข้อมูลนักเรียน 2561/2(ณ วันที่ 23-04-62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 566.39 KB 240
แบบฟอร์มโครงการ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 178
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500) ปีการศึกษา2561 201
นักเรียน 2561/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 292.5 KB 178
เผยแพร่ผลงาน เพลงแม่ กบ MP3 Audio ขนาดไฟล์ 3.99 MB 195
เผยแพร่ผลงาน เพลงแม่ กด 141
เผยแพร่ผลงาน เพลงแม่ กก MP3 Audio ขนาดไฟล์ 3.55 MB 167
เผยแพร่ผลงาน เพลงแม่ กน MP3 Audio ขนาดไฟล์ 3.74 MB 151
เผยแพร่ผลงาน เพลงแม่เกอว MP3 Audio ขนาดไฟล์ 2.83 MB 193
เผยแพร่ผลงาน เพลงแม่ เกย MP3 Audio ขนาดไฟล์ 2.71 MB 152
เผยแพร่ผลงาน เพลงแม่ กม MP3 Audio ขนาดไฟล์ 2.64 MB 144
เผยแพร่ผลงาน เพลงแม่ กง MP3 Audio ขนาดไฟล์ 2.98 MB 208
เผยแพร่ผลงาน เพลง มาตราตัวสะกด 155
เผยแพร่ผลงาน เพลงแม่ ก กา MP3 Audio ขนาดไฟล์ 2.71 MB 216
เผยแพร่ผลงาน เรื่องมาตราตัวสะกดที่ใช้เพลงและกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.45 KB 155
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิจัยเรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.53 KB 166
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500) ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 178
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 198
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 196
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 139
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 203
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 119
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.61 MB 135
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม(ประวัติศาสตร์) ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 685.11 KB 160
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม(วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง) ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 174
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1018.82 KB 141
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 186
สรุปรายชั้นน้ำหนัก ส่วนสูง2561 /1 157
สรุปน้ำหนักส่วนสูงนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 106.58 KB 184
ตารางเอกเซลตรวจสอบภาวะโภชนาการของนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 594.5 KB 110
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 159.45 KB 233
รูปแบบโมเดลการบริหารจัดการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.61 KB 147
น้ำหนัง ส่วนสูงนักเรียน ปี 2560(10มิ.ย.60) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 323 KB 201
รายชื่อนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ข้อมูล 29 มิ.ย.2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.44 MB 463
แผนกาจัดการเรียนรู้ที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยนางสาวพจมาลย์ ศรีพลอย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 383.15 KB 164
แผนกาจัดการเรียนรู้ที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยนางสาวพจมาลย์ ศรีพลอย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 274.16 KB 1088
แผนกาจัดการเรียนรู้ที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยนางสาวพจมาลย์ ศรีพลอย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.32 KB 1780
เผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยนางสาวพจมาลย์ ศรีพลอย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.51 MB 6142
เผยแพร่ผลงานที่ประสบผลสำเร็จ เรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.43 MB 575
รายชื่อนักเรียน ปี 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 399.5 KB 363
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.84 MB 372
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 673
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 779.27 KB 2067
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 805.4 KB 328
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 766.64 KB 839
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 595.33 KB 277
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 942.2 KB 313
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 509.58 KB 1801
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 747.81 KB 1842
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 755.13 KB 567
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 810.01 KB 328
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 643.28 KB 727