ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ชื่อ สกุลชั้น/ห้อง ทีอยู่2563/2(ข้อมูล 07/01/2564) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 604.17 KB 2610
สรุปจำนวนนักเรียน07/01/64 Word Document ขนาดไฟล์ 32.12 KB 2599
น้ำหนัก-ส่วนสูงนักเรียนเทียบเกณฑ์ปี63/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 125.02 KB 2591
ข้อมูลนักเรียน63/2(07-01-64) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 600.68 KB 2602
ข้อมูลนักเรียน63/1(01-11-63) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 543.3 KB 2597
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500) ปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 68613
รายชื่อนักเรียน ชั้น/ห้อง2563/1(ข้อมูล 20/10/2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 536.15 KB 68685
การปฏิบัติสู่ความเป็นเลฺิศ (Best Practice) ของนางบุญมา ศรีกำพล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 340.45 KB 68645
Best-Practice-การปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ :นางสาวทัศนีย์ อนัตภูมิ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.42 KB 68874
รายชื่อนักเรียน ชั้น/ห้อง2563/1(ข้อมูล 24/07/2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 426.95 KB 68801
SAR ปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 68768
รายชื่อนักเรียน ชั้น/ห้อง2563/1(ข้อมูล 09/06/2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 428.38 KB 68834
รายชื่อนักเรียนอนุบาล63/1 Word Document ขนาดไฟล์ 81.58 KB 68840
รายชื่อนักเรียน ชั้น/ห้อง2563/1(ข้อมูล 26/05/2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 427.15 KB 68805
SAR61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 996.48 KB 68768
รายชื่อนักเรียนอนุบาล 2563/1(ข้อมูล 8/05/2563) Word Document ขนาดไฟล์ 58.36 KB 68784
รายชื่อนักเรียนป.1-6 ปีการศึกษา2563/1(ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค.63) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 366.15 KB 68938
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 69145
ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6 68777
แบบฟอร์มขอระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1)กรณีสูญหาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 546.62 KB 68773
แบบคำร้องขอใบรับรองผลการเรียน(ปพ.7) Word Document ขนาดไฟล์ 28.22 KB 68791
แบบฟอร์มขอย้ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 68776
แบบฟอร์มสมัครเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 112.5 KB 69180
รายชื่อนักเรียน 2562/2 ข้อมูล 10/11/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 201.36 KB 68930
รายชื่อศิษย์เก่า Word Document ขนาดไฟล์ 282 KB 68840
น้ำหนัก ส่วนสูงนักเรียน 2562/1(ข้อมูล12/07/2562) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 120.21 KB 68843
ฟอร์ม ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 165.5 KB 68826
รายชื่อนักเรียนอนุบาล 2562/1(ข้อมูล 24/06/2562) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 167.43 KB 68859
รายชื่อนักเรียน 2562/1(ข้อมูล 24/06/2562) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 592.44 KB 68881
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500) ปีการศึกษา2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.03 MB 68947
ข้อมูลนักเรียน 2562/1(ณ วันที่ 10-06-62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 100.86 KB 68876
รายชื่อ-เลขประจำตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2562(ณ วันที่ 10-05-62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 211.99 KB 68924
รายชื่อ-เลขประจำตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2562(ณ วันที่ 10-05-62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 217.84 KB 68892
รายชื่อ-เลขประจำตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2562(ณ วันที่ 10-05-62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 148.26 KB 68897
รายชื่อ-เลขประจำตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2562(ณ วันที่ 10-05-62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 139.48 KB 68866
รายชื่อ-เลขประจำตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2562(ณ วันที่ 10-05-62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 152.58 KB 68902
รายชื่อ-เลขประจำตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2562(ณ วันที่ 10-05-62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 153.94 KB 68934
รายชื่อ-เลขประจำตัวนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2562(ณ วันที่ 10-05-62) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.29 MB 68819
รายชื่อ-เลขประจำตัวนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2562(ณ วันที่ 7-05-62) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.26 MB 68821
รายชื่อ-เลขประจำตัวนักเรียนชั้นอนุบาล/2562(ณ วันที่ 7-05-62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.61 KB 68933
ข้อมูลนักเรียน 2561/2(ณ วันที่ 23-04-62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 566.39 KB 69014
แบบฟอร์มโครงการ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 68886
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500) ปีการศึกษา2561 68917
นักเรียน 2561/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 292.5 KB 68886
เผยแพร่ผลงาน เพลงแม่ กบ MP3 Audio ขนาดไฟล์ 3.99 MB 68899
เผยแพร่ผลงาน เพลงแม่ กด 68850
เผยแพร่ผลงาน เพลงแม่ กก MP3 Audio ขนาดไฟล์ 3.55 MB 68874
เผยแพร่ผลงาน เพลงแม่ กน MP3 Audio ขนาดไฟล์ 3.74 MB 68858
เผยแพร่ผลงาน เพลงแม่เกอว MP3 Audio ขนาดไฟล์ 2.83 MB 68899
เผยแพร่ผลงาน เพลงแม่ เกย MP3 Audio ขนาดไฟล์ 2.71 MB 68860
เผยแพร่ผลงาน เพลงแม่ กม MP3 Audio ขนาดไฟล์ 2.64 MB 68858
เผยแพร่ผลงาน เพลงแม่ กง MP3 Audio ขนาดไฟล์ 2.98 MB 68913
เผยแพร่ผลงาน เพลง มาตราตัวสะกด 68861
เผยแพร่ผลงาน เพลงแม่ ก กา MP3 Audio ขนาดไฟล์ 2.71 MB 68922
เผยแพร่ผลงาน เรื่องมาตราตัวสะกดที่ใช้เพลงและกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.45 KB 68863
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิจัยเรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.53 KB 68893
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500) ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 68903
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 68919
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 69029
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 68859
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 68938
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 68826
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.61 MB 68847
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม(ประวัติศาสตร์) ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 685.11 KB 68879
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม(วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง) ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 68890
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1018.82 KB 68848
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 68992
สรุปรายชั้นน้ำหนัก ส่วนสูง2561 /1 68858
สรุปน้ำหนักส่วนสูงนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 106.58 KB 68886
ตารางเอกเซลตรวจสอบภาวะโภชนาการของนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 594.5 KB 68812
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 159.45 KB 68945
รูปแบบโมเดลการบริหารจัดการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.61 KB 68850
น้ำหนัง ส่วนสูงนักเรียน ปี 2560(10มิ.ย.60) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 323 KB 68905
รายชื่อนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ข้อมูล 29 มิ.ย.2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.44 MB 69225
แผนกาจัดการเรียนรู้ที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยนางสาวพจมาลย์ ศรีพลอย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 383.15 KB 68867
แผนกาจัดการเรียนรู้ที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยนางสาวพจมาลย์ ศรีพลอย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 274.16 KB 70285
แผนกาจัดการเรียนรู้ที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยนางสาวพจมาลย์ ศรีพลอย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.32 KB 70889
เผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยนางสาวพจมาลย์ ศรีพลอย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.51 MB 77756
เผยแพร่ผลงานที่ประสบผลสำเร็จ เรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.43 MB 69277
รายชื่อนักเรียน ปี 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 399.5 KB 69070
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.84 MB 69090
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 69397
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 779.27 KB 71816
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 805.4 KB 69039
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 766.64 KB 70017
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 595.33 KB 68981
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 942.2 KB 69361
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 509.58 KB 70515
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 747.81 KB 71944
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 755.13 KB 69268
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 810.01 KB 69032
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 643.28 KB 69465