ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียน ชั้น/ห้อง2563/1(ข้อมูล 09/06/2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 428.38 KB 34
รายชื่อนักเรียนอนุบาล63/1 Word Document ขนาดไฟล์ 81.58 KB 21
รายชื่อนักเรียน ชั้น/ห้อง2563/1(ข้อมูล 26/05/2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 427.15 KB 38
SAR61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 996.48 KB 11
รายชื่อนักเรียนอนุบาล 2563/1(ข้อมูล 8/05/2563) Word Document ขนาดไฟล์ 58.36 KB 30
รายชื่อนักเรียนป.1-6 ปีการศึกษา2563/1(ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค.63) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 366.15 KB 155
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 162
ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6 32
แบบฟอร์มขอระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1)กรณีสูญหาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 546.62 KB 27
แบบคำร้องขอใบรับรองผลการเรียน(ปพ.7) Word Document ขนาดไฟล์ 28.22 KB 48
แบบฟอร์มขอย้ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 23
แบบฟอร์มสมัครเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 112.5 KB 359
รายชื่อนักเรียน 2562/2 ข้อมูล 10/11/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 201.36 KB 184
รายชื่อศิษย์เก่า Word Document ขนาดไฟล์ 282 KB 66
น้ำหนัก ส่วนสูงนักเรียน 2562/1(ข้อมูล12/07/2562) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 120.21 KB 95
ฟอร์ม ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 165.5 KB 78
รายชื่อนักเรียนอนุบาล 2562/1(ข้อมูล 24/06/2562) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 167.43 KB 96
รายชื่อนักเรียน 2562/1(ข้อมูล 24/06/2562) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 592.44 KB 127
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500) ปีการศึกษา2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.03 MB 190
ข้อมูลนักเรียน 2562/1(ณ วันที่ 10-06-62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 100.86 KB 127
รายชื่อ-เลขประจำตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2562(ณ วันที่ 10-05-62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 211.99 KB 167
รายชื่อ-เลขประจำตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2562(ณ วันที่ 10-05-62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 217.84 KB 118
รายชื่อ-เลขประจำตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2562(ณ วันที่ 10-05-62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 148.26 KB 124
รายชื่อ-เลขประจำตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2562(ณ วันที่ 10-05-62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 139.48 KB 105
รายชื่อ-เลขประจำตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2562(ณ วันที่ 10-05-62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 152.58 KB 146
รายชื่อ-เลขประจำตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2562(ณ วันที่ 10-05-62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 153.94 KB 176
รายชื่อ-เลขประจำตัวนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2562(ณ วันที่ 10-05-62) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.29 MB 73
รายชื่อ-เลขประจำตัวนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2562(ณ วันที่ 7-05-62) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.26 MB 75
รายชื่อ-เลขประจำตัวนักเรียนชั้นอนุบาล/2562(ณ วันที่ 7-05-62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.61 KB 78
ข้อมูลนักเรียน 2561/2(ณ วันที่ 23-04-62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 566.39 KB 176
แบบฟอร์มโครงการ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 139
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500) ปีการศึกษา2561 152
นักเรียน 2561/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 292.5 KB 138
เผยแพร่ผลงาน เพลงแม่ กบ MP3 Audio ขนาดไฟล์ 3.99 MB 151
เผยแพร่ผลงาน เพลงแม่ กด 103
เผยแพร่ผลงาน เพลงแม่ กก MP3 Audio ขนาดไฟล์ 3.55 MB 127
เผยแพร่ผลงาน เพลงแม่ กน MP3 Audio ขนาดไฟล์ 3.74 MB 112
เผยแพร่ผลงาน เพลงแม่เกอว MP3 Audio ขนาดไฟล์ 2.83 MB 151
เผยแพร่ผลงาน เพลงแม่ เกย MP3 Audio ขนาดไฟล์ 2.71 MB 113
เผยแพร่ผลงาน เพลงแม่ กม MP3 Audio ขนาดไฟล์ 2.64 MB 105
เผยแพร่ผลงาน เพลงแม่ กง MP3 Audio ขนาดไฟล์ 2.98 MB 167
เผยแพร่ผลงาน เพลง มาตราตัวสะกด 114
เผยแพร่ผลงาน เพลงแม่ ก กา MP3 Audio ขนาดไฟล์ 2.71 MB 173
เผยแพร่ผลงาน เรื่องมาตราตัวสะกดที่ใช้เพลงและกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.45 KB 116
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิจัยเรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.53 KB 122
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500) ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 127
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 140
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 141
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 99
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 150
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 86
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.61 MB 90
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม(ประวัติศาสตร์) ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 685.11 KB 125
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม(วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง) ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 135
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1018.82 KB 103
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 114
สรุปรายชั้นน้ำหนัก ส่วนสูง2561 /1 121
สรุปน้ำหนักส่วนสูงนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 106.58 KB 152
ตารางเอกเซลตรวจสอบภาวะโภชนาการของนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 594.5 KB 80
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 159.45 KB 203
รูปแบบโมเดลการบริหารจัดการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.61 KB 116
น้ำหนัง ส่วนสูงนักเรียน ปี 2560(10มิ.ย.60) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 323 KB 162
รายชื่อนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ข้อมูล 29 มิ.ย.2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.44 MB 406
แผนกาจัดการเรียนรู้ที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยนางสาวพจมาลย์ ศรีพลอย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 383.15 KB 131
แผนกาจัดการเรียนรู้ที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยนางสาวพจมาลย์ ศรีพลอย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 274.16 KB 437
แผนกาจัดการเรียนรู้ที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยนางสาวพจมาลย์ ศรีพลอย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.32 KB 1253
เผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยนางสาวพจมาลย์ ศรีพลอย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.51 MB 3683
เผยแพร่ผลงานที่ประสบผลสำเร็จ เรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.43 MB 540
รายชื่อนักเรียน ปี 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 399.5 KB 332
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.84 MB 339
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 633
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 779.27 KB 1422
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 805.4 KB 296
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 766.64 KB 739
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 595.33 KB 243
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 942.2 KB 271
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 509.58 KB 1762
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 747.81 KB 999
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 755.13 KB 532
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 810.01 KB 296
แบบฝึกหัด ป.1 ชุดที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 643.28 KB 683